Geografia i przedsiębiorczość

W zespole przedmiotowym geografii i podstaw przedsiębiorczości pracują następujący nauczyciele

Violetta Kilarska  - nauczyczyciel geografii

Beata Murawska  -  nauczyciel geografii

Iga  Gorczyca  -  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

 

 Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli geografii i podstaw przedsiębiorczości

 w roku szkolnym 2013/2014.

  1. Opracowanie dokumentacji dydaktycznej:

- wymagania edukacyjne z geografii i podstaw przedsiębiorczości

- rozkłady materiału do poszczególnych oddziałów

- plan pracy kola przedmiotowego

- plan pracy wychowawcy

- plan pracy zespołu przedmiotowego

- plan pracy zespołu zadaniowego

- plan pracy nauczyciela przygotowującego do egzaminu maturalnego

- ustalenie listy uczniów zdających egzamin maturalny z geografii

  1. Podnoszenie kwalifikacji:

- uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez MSCDN, wydawnictwa i inne wg zaproszeń

- wymiana informacji pomiędzy nauczycielami podczas spotkań zespołu

- udział w szkoleniach CKE i OKE

- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej

  1. Opracowanie terminarza i planu pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z geografii oraz konkursów

- konkurs geograficzny dla gimnazjum

- Międzyszkolna Liga Przedmiotowa dla uczniów gimnazjum

- Wielka Lekcja Geografii – konkurs na najlepszego młodego geografa

- Olimpiada Przedsiębiorczości

- udział uczniów w grze giełdowej

- wyjścia uczniów na targi pracy i targi edukacyjne

- wyjścia uczniów do sądu

- udział w konkursach z przedsiębiorczości wg nadesłanych ofert

- spotkania uczniów z inspektorem pracy z PIP

- spotkania uczniów z rzecznikiem praw konsumentów

- zorganizowanie i przeprowadzenie próbnej matury z geografii

  1. Udział w akcjach promujących Szkołę:

- Drzwi Otwarte ZS nr 6

- Rajd Niepodległości PTTK i konkurs Piosenki Legionowej

- Dzień Matematyka i Przyrodnika

- sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych

Plan pracy nauczycieli geografii w LO im. Wł. Jagiełły w Płocku

Rok szkolny 2010/2011

1. Opracowanie dokumentacji dydaktycznej:

- ewaluacja i dostosowanie PSO zgodnie ze zmianami WSO,

- opracowanie rozkładu materiału dla poszczególnych oddziałów,

- opracowanie planu pracy z uczniami przygotowującymi się do matury z geografii,

- ustalenie listy uczniów przygotowujących się do matury z geografii,

- opracowanie planu pracy Szkolnego Koła PTTK „Szop”.

 2. Udział w konkursach i olimpiadach:

- etap szkolny Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej – październik,

- etap okręgowy Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej – styczeń,

- udział uczniów w „Wielkiej Lekcji Geografii 2010” – listopad,

- udział w konkursach organizowanych przez różnych organizatorów

 (PTTK Płock, WSHiT w Łodzi, i inne według zaproszeń),

- udział w szkolnych konkursach organizowanych w Dniu Przyrodnika,

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Najlepszy geograf  LWJ",

- udział w rajdach organizowanych przez PTTK.

 3. Udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych:

- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,

- udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez MSCDN w Płocku oraz wydawnictwa szkolne.

 4. Organizacja zajęć terenowych i lekcji pokazowych:

- dla klas I lekcja w Planetarium i Orbitarium w Toruniu,

- dla klas I z rozszerzonym programem geografii lekcja w Muzeum Ziemi w Warszawie,

- dla klas II zwiedzanie wybranego zakładu przemysłowego,

- udział w Festiwalu Filmów Turystycznych organizowanym przez UM Płock,

- udział w odczytach, prelekcjach i spotkaniach organizowanych przez TNP, Dom Darmsztad, PTTK,

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych w Kątach Rybackich dla klas z rozszerzonym programem geografii - maj,

- dla klas III przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki turystyczno-krajoznawczej w Tatry, w ramach poszerzenia treści geograficznych z Geografii Regionalnej Polski - październik,

- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki dla uczniów LWJ – zwycięzców konkursów szkolnych – czerwiec

 V. Kilarska


 

Plan pracy nauczyciela podstaw przedsiębiorczościw roku szkolnym 20010/2011

 1. Opracowanie dokumentacji dydaktycznej:

a) uwzględnienie zmian w Przedmiotowym Systemie Oceniania zgodnie z obowiązującym WSO,

b) opracowanie rozkładu materiału dla poszczególnych oddziałów.

 2. Udział w konkursach i olimpiadach:

a) Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana przez SGH (etap szkolny - grudzień),

b) Konkurs Wiedzy o Gospodarce Rynkowej organizowany przez Politechnikę Warszawską Szkołę Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku (etap szkolny - grudzień),

c) udział w akcji „Światowy dzień oszczędzania”,

d) inne według nadesłanych ofert organizatorów, np. przez klub Impuls.

 3. Udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych:

a) udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,

b) udział w szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości według harmonogramu organizatora, np. przez MSCDN.

 4. Wyjścia i spotkania z zaproszonymi gośćmi:

a) spotkania z przedstawicielami banków,

b) spotkanie z doradcami zawodowymi MUP,

c) wyjścia do Sądu Rejonowego w Płocku – spotkanie z sędziami i udział w rozprawach.

 I. Gorczyca


 

Przedmiotowy system oceniania z geografii. 

 Przedmiotowy system oceniania z geografii obejmuje ogólne założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniana.

PSO ma na celu :

a)     bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b)    mobilizowanie ucznia do systematycznej pracy,

c)     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju oraz przedstawienie bieżących postępów w nauce,

d)    dostarczenie bieżącej informacji o trudnościach w przyswajaniu wiedzy przez uczniów,

e)     umożliwienie  nauczycielowi doskonalenia organizacji pracy na lekcji.

 Celem jego jest także zawarcie z uczniami tzw. kontraktu, dotyczącego oceniania na lekcji, obowiązującego zarówno uczniów jak i nauczyciela.

 Na system oceniania składają się oceny z pisemnych sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi ustnych, prac domowych, sprawności posługiwania się mapą, referatów i innych form aktywności ucznia.

Aby ułatwić sformułowanie ogólnych i szczegółowych kryteriów oceniania, przewidziano trzy poziomy szczegółowych osiągnięć uczniów:·        osiągnięcia podstawowe·        osiągnięcia rozszerzone·        osiągnięcia kompletne

PSO zakłada, że osiągnięć rozszerzonych można oczekiwać tylko od tych uczniów, którzy mają już większość osiągnięć podstawowych.Z kolei osiągnięcia kompletne mogą być udziałem tylko tych uczniów, którzy zdobyli już łącznie większość osiągnięć podstawowych i rozszerzonych.

Szczegółowe osiągnięcia uczniów są dokumentowane w postaci ocen bieżących zapisywanych w dzienniku lekcyjnym.Oceny bieżące stanowią podstawę śródrocznej i końcoworocznej klasyfikacji uczniów, przeprowadzanej zgadnie z ogólnymi kryteriami wymagań zawartymi w WSO.

 Ogólne kryteria oceny osiągnięć uczniów z geografii.

1.     Ocenę  NIEDOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który:·      

  nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się geografii,·    

    nie rozwiązuje najprostszych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów (przy pracy zespołowej) lub nauczyciela,·       

 nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności, koniecznej do poprawnego rozwiązania zadania,·     

   nieprawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomu podstawowego. 

2.     Ocenę  DOPUSZCZAJĄCĄ  otrzymuje uczeń, który:·    

    ma część osiągnięć z poziomu podstawowego w zakresie wystarczającym do dalszego uczenia się geografii,·   

     rozwiązuje proste zadania, korzystając z pomocy innych uczniów (przy pracy zespołowej) lub nauczyciela,·    

    zachowuje małą dokładność i staranność, jest ona jednak wystarczająca do poprawnego rozwiązania zadania,·    

    prawidłowo stosuje niektóre terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomu podstawowego.

 3.     Ocenę  DOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który:·     

   ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego,·  

      samodzielnie rozwiązuje proste zadania,·       

zachowuje dokładność i staranność wystarczająca do poprawnego rozwiązania zadania,·        prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych w osiągnięciach z poziomu podstawowego.

 4.     Ocenę  DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który:·       

 ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego oraz część osiągnięć z poziomu rozszerzonego,·     

   samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie złożoności,·   

     zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązania zadania,·        wypowiada się pełnymi zdaniami,·      

  prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych w osiągnięciach z poziomu podstawowego oraz niektóre z poziomu rozszerzonego.

 5.     Ocenę  BARDZO DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który:·       

 ma większość osiągnięć z poziomów: podstawowego i rozszerzonego,·    

    samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności,·        zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań,·      

  wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny,·  

      bezbłędnie posługuje się nazewnictwem geograficznym,·     

   prawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomów: podstawowego i rozszerzonego.

  6.     Ocenę  CELUJĄCĄ  otrzymuje uczeń, który:·    

    ma większość osiągnięć z poziomów: podstawowego i rozszerzonego oraz ma niektóre osiągnięcia z poziomu kompletnego,·  

      samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym poziomie złożoności,·     

   zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań, ·        wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny,·    

    bezbłędnie posługuje się nazewnictwem geograficznym,·     

   prawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomów: podstawowego, rozszerzonego i kompletnego,·      

  bierze udział w konkursach i olimpiadzie geograficznej na szczeblu okręgowym.


Niezależnie od wyżej wymienionych rodzajów ocen, PSO z geografii przewiduje oceny aktywności twórczej uczniów, zarówno na lekcjach, jak i poza nimi np.:-     

    ocena aktywności we wspólnym rozwiązywaniu zadań na lekcjach,-      

   ocena ćwiczeń wykonywanych na lekcji,-    

     ocena zadań wykonywanych poza lekcjami (np. w domu).

Celem wystawiania takich ocen jest z jednej strony nagradzanie aktywności, staranności, dokładności i systematyczności w działaniu, a z drugiej strony karanie bierności, niedbałości i lekceważenia obowiązków szkolnych.

 Procedury i warunki przeprowadzania sprawdzianów.

Sprawdziany z większej partii materiału np.: działu odbywać się będą po uzgodnieniu z klasą terminu, który wpisany zostanie do dziennika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Na takim sprawdzianie obecność uczniów jest obowiązkowa, a nieobecność nieusprawiedliwiona równoznaczna jest z oceną niedostateczną.

Uczniowie nieobecni na sprawdzianie, po przedstawieniu usprawiedliwienia uzgadniają inny termin z nauczycielem.

Ocenę ze sprawdzianu zaległego uczeń uzyskuje w terminie wyznaczonym i przed sprawdzianem z następnego działu.

Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu odbywać się będzie w terminie uzgodnionym z nauczycielem, przed sprawdzianem z następnego działu.

Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu.

  Nie poprawiona ocena ze sprawdzianu nie zostaje wpisana do dziennika lekcyjnego, lecz zaznaczona znakiem /-.

Oceny ze sprawdzianów wpisane do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym mają najwyższą wagę wśród ocen bieżących.

Sprawdzian działowy trwa całą jednostkę lekcyjną i zawiera zadania z różnych poziomów wymagań. Około 60% ogólnej liczby punktów sprawdzianu przypada na zadania z poziomu podstawowego, około 30% na zadania z poziomu rozszerzonego i około 10%  na zadania z poziomu kompletnego.

Sprawdziany pisemne z jednej, dwóch lub kilku jednostek lekcyjnych (kartkówki) są niezapowiedziane, trwają ok. 10 –15 minut.

Podczas odpowiedzi ustnej, która podlega ocenie, uczeń odpowiada na co najwyżej dwa lub trzy pytania z różnych poziomów nauczania.

Oceny ćwiczeń na lekcji, kontrolowane w końcowej fazie lekcji, oceniane są za ich wykończenie, poprawność, staranność.

Ocenie pracy domowej, przy pewności samodzielności jej wykonania, podlegają prace nietypowe i niepowtarzalne, które nie mogą być odwzorowane od innego ucznia.

 Uczeń, który nie odrobił zadania domowego, traktowany jest jako nieprzygotowany do zajęć i ponosi z tego powodu konsekwencje – ocenę niedostateczną.

Ocenie podlegać mogą także samodzielnie wykonane przez uczniów prace np.: opisy, rysunki, schematy, szkice, wykresy, tabele wykonane samodzielnie w wyniku obserwacji i pomiarów obiektów oraz zjawisk przyrodniczych, lub na podstawie źródeł informacji: atlasu, podręcznika, literatury, filmów, multimediów; plany wycieczek turystycznych, krótkie opracowania dotyczące wybranych wydarzeń na świecie, w Polsce i we własnym regionie.

Przy opracowaniach takich ocenie podlega w szczególności:

-         poprawność merytoryczna i językowa opracowania,

-         zgodność treści z tematem, jej przejrzystość i porządek, z uwzględnieniem wstępu, rozwinięcia, zakończenia,

-         dobór treści i materiału ilustracyjnego, umiejętność oceny wiarygodności i selekcji źródeł informacji,

-         estetyka i staranność wykonania, czytelność i funkcjonalność rozwiązań graficznych,

-         jakość bibliografii, różnorodność wykorzystanych źródeł informacji, umiejętność powoływania się na literaturę źródłową.

Ocenę bieżącą pracy w grupie mogą otrzymać wszyscy uczniowie lub tylko ci, którzy wyróżnili się w pracy i aktywności.

Ocenie podlega także zeszyt ucznia. Jest on świadectwem efektywnego procesu nauczania- uczenia się.

Oceniając zeszyt zwracam uwagę na:

-         poprawność merytoryczną i językową wykonanych zadań i notatek,

-         systematyczność sporządzania notatek, wykonywania zadań, w tym również domowych,

-         estetykę i staranność wykonania, czytelność i funkcjonalność rozwiązań graficznych. 

Uwagi końcowe. 

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny jeden raz w semestrze (gdy lekcja odbywa się tylko jeden raz w tygodniu), dwa razy w semestrze ( gdy lekcja odbywa się dwa razy w tygodniu).

Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić przed rozpoczęciem jednostki lekcyjnej.

Podczas śródrocznej i końcoworocznej klasyfikacji osiągnięć uczniów pod uwagę bierze się zarówno liczbę, jak i wagę ocen bieżących.

Minimalna liczba ocen w semestrze dla każdego ucznia to:

-         trzy oceny, gdy lekcja odbywa się jeden raz w tygodniu,

-         cztery oceny, gdy lekcja odbywa się dwa razy w tygodniu.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji.

Na prośbę ucznia możliwe jest zabranie pracy do domu, pod warunkiem jej zwrotu na następny dzień.

Prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

Rodzice mogą także zapoznać się z ocenioną pracą swojego dziecka w szkole w obecności nauczyciela

 Uczeń ma prawo do błędu i możliwość poprawy.                                                     

 

 Opracowała: Violetta  Kilarska.  


Program własny nauczania geografii na zajęciach przygotowujących ucznia do matury pisemnej. 

1. Wstęp.

Program został opracowany na bazie podstawy programowej zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2001r.        ( Dz. U. nr 61/2001, poz.625 )

Niniejszy program jest autorską interpretacją założeń edukacyjnych, które  miały przygotować uczniów pod kątem wymagań maturalnych, kształcić te umiejętności, które najczęściej sprawdzane są na maturze.           

 Jednocześnie jest on ostatecznym efektem dotychczasowej pracy z uczniami klas trzecich, którzy chcieli zdawać geografię na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym.  Niestety w klasie programowo najwyższej w liceum nie mieli zajęć z geografii lub realizowali tylko podstawę programową w minimalnym wymiarze godzin lekcyjnych.

Program zajęć z geografii opracowałam na podstawie arkusza ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród maturzystów uczęszczających na konsultacje we wcześniejszych latach mojej pracy oraz nabytych umiejętnościach na szkoleniach. Zakłada on także uwzględnianie takiej problematyki, którą proponują sami uczniowie, oraz omawianie na bieżąco wydarzeń w kraju i na świecie.  

2. Cele edukacyjne:·    

    Poznanie terminów geograficznych dotyczących omawianych zagadnień;·    

    Sprawne odczytywanie oraz interpretowanie informacji statystycznych i graficznych;·        Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji geograficznej oraz selekcjonowania, porządkowania i prezentacji informacji;·     

   Pogłębianie umiejętności analizy i prezentacji struktury oraz dynamiki zjawisk;·        Kształtowanie umiejętności interpretowania związków przyczynowo-skutkowych (np. przyczyn i skutków urbanizacji, rozwoju przemysłu, zróżnicowania poziomu życia itp.)·   

     Ukazanie środowiska życia człowieka jako systemu, którego istotą są wzajemne zależności między środowiskiem przyrodniczym, gospodarką i środowiskiem społecznym;·    

    Kształtowanie umiejętności identyfikacji procesów i związków interakcyjnych człowiek-środowisko oraz procesów społecznych, gospodarczych i politycznych;·     

   Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;·     

   Pogłębianie i ugruntowanie wiedzy na temat zjawisk i procesów gospodarczych, społecznych i politycznych w Polsce i na świecie, w tym o :

- przyczynach i skutkach zmian liczby ludności;

- zjawiskach demograficznych;

- zróżnicowaniu etnicznym, językowym, kulturowym;

- procesach urbanizacyjnych;

- wykorzystaniu zasobów naturalnych;

- podstawowych działach gospodarki;

- dysproporcjach regionalnych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości życia;

 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

·budzenie zainteresowania procesami zachodzącymi we współczesnym świecie, zarówno w wymiarze społeczno-gospodarczym, jak i przyrodniczym;·     

   Rozwijanie zdolności odnajdywania związków pomiędzy różnymi elementami otaczającej rzeczywistości i nazywania istniejących zależności;·   

     Uzmysłowienie, że poszczególne elementy środowiska geograficznego o człowiek tworzą system wzajemnych powiązań o charakterze przyczynowo-skutkowym;·  

      Poznanie zasad funkcjonowania społeczeństw i odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie;·     

   Odnajdywanie miejsca Polski w Europie i na świecie, w sferze społecznej, ekonomicznej, politycznej i kulturalnej;·   

     Kształtowanie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi;·       

 Przygotowanie do formułowania i twórczego rozwiązywania problemów;·   

     Prognozowanie kierunków przyszłych zmian;·    

    Ułatwianie poruszania się po otaczającym świecie;·  

      Selekcjonowanie informacji pod względem przydatności i wiarygodności;·    

    Formowanie postawy zdrowego krytycyzmu wobec natłoku informacji napływających ze wszystkich stron.


 3. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia: 

Treści nauczania

Osiągnięcia
  1. Człowiek a środowisko:

-         wpływ środowiska przyrodniczego

      na ludzi i ich działalność

    

      -    degradacja środowiska

      przyrodniczego w wyniku

      gospodarczej działalności człowieka

    

      -    globalne i lokalne problemy

      środowiskowe, przewidywanie

      zjawisk przyrodniczych

    

      -    rozwój zrównoważony a przyszłość

     środowiska przyrodniczego

   
  1. System społeczno-gospodarczy

      świata:

-         zmiany liczby ludności świata, fazy

      rozwoju demograficznego

         

-         zróżnicowanie struktury

      demograficznej społeczeństw,

      problemy demograficzne krajów

      wysoko i słabo rozwiniętych

      gospodarczo

     

      -    współczesne procesy migracyjne

       

      -    nierównomierne rozmieszczenie

      ludności na świecie, bariery

      osiedleńcze

     

      -    zróżnicowanie rasowe, językowe,

      religijne i kulturowe ludności na

      świecie

       

      -    procesy urbanizacyjne na świecie

      ( wielkie miasta, suburbia,

       wyludnianie się terenów wiejskich)

       

      -    przyrodnicze i poza przyrodnicze

      warunki rozwoju rolnictwa na

      świecie

    

      -   rozmieszczenie i warunki uprawy

      zbóż chlebowych, roślin bulwiastych

      i korzeniowych, cukrodajnych,

      tłuszczodajnych, włóknodajnych,

      używek, owoców i warzyw

-         rozmieszczenie chowu i hodowli

      zwierząt gospodarskich: bydła,

      trzody chlewnej, owiec, koni

    

       -    regiony rolnicze świata

    

       -    zróżnicowanie poziomu wyżywienia

       ludności, problem głodu i

       niedożywienia na świecie

       

       -    źródła energii, energetyka cieplna,

      wodna, jądrowa oraz alternatywne

      źródła energii, główni światowi

      producenci i konsumenci energii

      elektrycznej, problemy światowej

      energetyki

       

       -   hutnictwo żelaza jako tradycyjna

      gałąź przemysłu, zmiany znaczenia

      hutnictwa w gospodarce światowej,

      czynniki lokalizacji hut

  

       -    przemysł zaawansowanych

                               technologii, wielkie technopolie

                               świata

    

       -    główne okręgi przemysłowe świata

      

       -     znaczenie usług w nowoczesnej

        gospodarce

    

       -     handel zagraniczny i jego znaczenie

       w rozwoju gospodarczym

     

       -    komunikacja jako czynnik

      sprzyjający rozwojowi

      gospodarczemu, rodzaje transportu,

      sieć transportowa, rola łączności we

      współczesnej gospodarce

 

       -    zróżnicowanie poziomu rozwoju

      społeczno-gospodarczego świata

   

       -    przemiany polityczne na świecie,

      skutki kolonizacji i dekolonizacji,

      skutki istnienia i upadku

      komunizmu, procesy integracyjne.

       

-         wymienia przykłady poglądów na temat wzajemnych relacji człowiek-środowisko przyrodnicze, podaje przykłady i porównuje zależność człowieka od środowiska na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego;

-         podaje przykłady negatywnego oraz pozytywnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, ocenia zagrożenia na wybranych obszarach, zna istotę problemów globalnych: dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych opadów, deforestacji i innych

-         podaje przykłady problemów dotyczących ochrony środowiska w skali globalnej i lokalnej, analizuje i ocenia wpływ zmian w środowisku na warunki życia człowieka, tworzy proste modele opisujące wybrane problemy środowiskowe

-         definiuje pojęcie rozwoju zrównoważonego, proponuje działania zgodne z zasadą rozwoju zrównoważonego

   

-wyjaśnia          -   zmiany i czynniki kształtujące liczbę ludności świata, definiuje pojęcia; przyrost naturalny, rzeczywisty, eksplozja demograficzna; wyjaśnia różnice oraz oblicza przyrost naturalny i rzeczywisty, prognozuje zmiany, wyjaśnia przyczyny i skutki eksplozji demograficznej; porównuje państwa, kontynenty i regiony pod względem przyrostu liczby ludności i wyciąga wnioski

-         wyjaśnia przyczyny i skutki zmian struktury biologicznej, społecznej i zawodowej, przewiduje konsekwencje społeczno-ekonomiczne struktury ludności, analizuje różne piramidy wiekowe i charakteryzuje typy społeczeństw, wykazuje związki pomiędzy strukturą demograficzną a poziomem rozwoju gospodarczego danego kraju

-         wyjaśnia przyczyny i skutki ruchów migracyjnych, porównuje procesy migracyjne na różnych kontynentach i w różnych krajach ( państwa imigracyjne i emigracyjne),wyjaśnia przyczyny współczesnych ruchów migracyjnych oraz ich pozytywne i negatywne skutki

-         wyjaśnia przyczyny ( naturalne i historyczne) i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności, wykazuje współzależności między czynnikami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi a gęstością zaludnienia, ustala czynniki warunkujące gęstość zaludnienia wybranych obszarów

-         zna rozmieszczenie głównych odmian i ras ludzkich, zasięgów grup językowych i religijnych, wyjaśnia współczesne problemy etniczne, religijne wybranych regionów, przedstawia obszary konfliktów regionalnych na tle rasowym, religijnym i narodowościowym, proponuje rozwiązania mające na celu złagodzenie konfliktu

-         zna pojęcia: urbanizacja, aglomeracja, konurbacja, obszar metropolitalny, megalopolis, lokalizuje największe miasta świata i wielkie zespoły miejskie, wyjaśnia przyczyny zróżnicowania wskaźnika urbanizacji na świecie, porównuje sieci osadnicze krajów słabo rozwiniętych gospodarczo, opisuje pozytywne i negatywne skutki urbanizacji

-         omawia czynniki rozwoju rolnictwa i ocenia wybrane obszary świata pod względem ich przydatności do produkcji rolnej, wymienia czynniki wpływające na intensywność bądź ekstensywność produkcji, zna typy rolnictwa

-         zna rozmieszczenie i wymagania klimatyczne i glebowe upraw, wyjaśnia związki pomiędzy występowaniem wybranych upraw a warunkami naturalnymi

-         zna rozmieszczenie chowu zwierząt, wyjaśnia związki pomiędzy występowaniem wybranych zwierząt a warunkami naturalnymi i ekonomicznymi, zna wpływ religii na hodowlę i wykorzystanie gospodarcze zwierząt

-         zna główne typy gospodarowania, najważniejsze uprawy i zwierzęta, wielkość gospodarstw, odsetek zatrudnionych w wybranych regionach rolniczych świata

-         wymienia regiony świata charakteryzujące się niedoborem i nadwyżkami produkcji rolnej, wyjaśnia przyczyny i podaje skutki głodu w wybranych rejonach świata, wymienia główne założenia „Zielonej Rewolucji” oraz jej pozytywne i negatywne skutki w wybranych regionach, określa rolę FAO w zwalczaniu głodu i niedożywienia na świecie

-         wymienia tradycyjne i alternatywne źródła energii, zna rozmieszczenie, wykorzystanie i sposoby pozyskiwania surowców energetycznych, wyciąga wnioski dotyczące produkcji i konsumpcji energii na świecie, porównuje strukturę produkcji energii krajów o różnym stopniu rozwoju gospodarczego, podaje przykłady nieracjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych, uzasadnia swoje opinie w kwestii rozwoju energetyki jądrowej

-         rozumie współczesne przemiany zachodzące w tradycyjnych gałęziach przemysłu, opisuje potrzebę restrukturyzacji i modernizacji hutnictwa, zna czynniki lokalizacji hut w wybranych regionach świata

-         zna pojęcia: technopolia, biegun technologiczny, przemysł wysokiej techniki, lokalizuje na mapie wielkie technopolie, wymienia działy wchodzące w skład „high technology”, ocenia znaczenie tego przemysłu w rozwoju gospodarczym

-         lokalizuje, opisuje i wyjaśnia rozmieszczenie okręgów przemysłowych świata, przedstawia zagadnienie wpływu rewolucji przemysłowych na kształtowanie się regionów, opisuje zmiany zachodzące w wybranych okręgach przemysłowych

-         definiuje pojęcie usług, potrafi wskazać ich cechy, odróżnia je od innych rodzajów działalności, uzasadnia rosnącą rolę usług w nowoczesnej gospodarce i ocenia perspektywy ich rozwoju na świecie

-         charakteryzuje strukturę eksportu i importu na świecie, wyjaśnia znaczenie wymiany towarowej w gospodarce, przedstawia strukturę i główne kierunki handlu zagranicznego, wymienia państwa i obszary o największym udziale w obrotach handlowych świata

-         wymienia rodzaje środków transportu i łączności, opisuje znaczenie transportu i łączności dla gospodarki, lokalizuje i charakteryzuje najważniejsze szlaki transportowe, porównuje sieć i strukturę transportu w wybranych krajach

-         lokalizuje i opisuje cechy regionów wysoko i słabo rozwiniętych, wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania stopnia rozwoju różnych krajów świata

-         zna aktualny polityczny podział świata, lokalizuje na mapie politycznej państwa, ich stolice, terytoria niesamodzielne, zależne i autonomiczne, wyjaśnia przyczyny procesów integracyjnych, podaje przykłady i lokalizuje organizacje o charakterze gospodarczym ( NAFTA, CEFTA, OECD, Unia Europejska ), wymienia cele i zadania UE, omawia etapy integracji gospodarczej UE, podaje argumenty dla członkostwa Polski w Unii, wymienia korzyści i zagrożenia wejściaPolski do Unii.


 4. Formy i metody pracy

Osiąganie założonych celów kształcenia jest możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich metod pracy z uczniem, metod zdobywania i przetwarzania informacji, a także odpowiedzialnego kształtowania postaw uczniów.    

           Te same cele można osiągnąć wieloma metodami, niektóre z nich jednak wydają się być szczególnie przydatne na etapie przygotowania do egzaminu maturalnego. Najbardziej właściwe metody kształcenia, to takie, które aktywizują, angażują ucznia w pracę: np. burza mózgów, debata „za i przeciw”, czy metaplan.                                                                                                                 W celu umożliwienia uczniom samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności geograficznych, metody aktywizujące stawiają ucznia w roli badacza i twórcy.

Zaletą tych metod jest zwiększenie motywacji i skuteczności uczenia się, a zwłaszcza rozwijanie twórczego myślenia oraz operowania przez ucznia wiedzą w różnych sytuacjach życiowych.

Do metod proponowanych na zajęciach dodatkowych zaliczyć należy także:

a)     praca z mapami, rocznikami statystycznymi, materiałami źródłowymi

b)    metoda opisu porównującego i opisu wyjaśniającego

c)     metody problemowe

d)    metody dyskusji dydaktycznej

e)     metoda portfolio

f)      seminarium na temat zrealizowanego działu programu

g)     opracowywanie map mentalnych,

h)     studium przypadku

i)       drzewo decyzyjne

j)       symulację zdarzeń

k)     metodę dramy

Wykorzystując określone metody nauczania, nauczyciel musi pamiętać, że:

-         ma raczej umożliwiać, ułatwiać i organizować nauczanie, a nie być źródłem całej wiedzy,

-         nauczanie jest najbardziej efektywne, jeżeli angażują się w nie obydwie strony – nauczyciel i uczniowie,

-         metody nauczania powinny być dostosowane do wiedzy i umiejętności uczniów, dlatego należy je modyfikować,

-         metody nauczania powinny być dostosowane do omawianej problematyki,

-         zagadnienia powinny być ujmowane problemowo i często poddawane dyskusji, która ma skłaniać do dokonywania indywidualnych wyborów i podejmowania decyzji

-         nie można uniknąć tematów trudnych i kontrowersyjnych

-         należy tworzyć warunki do rywalizacji grup uczniowskich, jak i poszczególnych uczniów. 

W celu uspokojenia psychicznego maturzystów, należy zorganizować zajęcia przygotowujące do matury w sposób następujący:

-         wyposażyć uczniów w zestaw zagadnień do powtarzania omawianej partii  materiału ( testy egzaminacyjne z lat wcześniejszych, testy ćwiczeniowe z poszczególnych działów geografii)

-          wyposażyć uczniów w wykaz literatury pomocniczej,

-         ukierunkować samodzielną pracę uczniów w domu,

-         sprawdzać i oceniać wyniki tej pracy,

-         wyjaśniać zagadnienia trudne, niezrozumiałe dla uczniów, przy aktywnym ich udziale. 

5. Zakończenie.

Aktywny udział maturzystów na zajęciach przygotowujących do matury ma ich utwierdzić w przekonaniu, że  znają węzłowe zagadnienia, podstawowe wiadomości w logicznym układzie oraz potrafią je wykorzystać i zastosować w rozwiązywanych zadaniach na maturze.   Uczniowie świadomi i pewni dobrego przygotowania do egzaminu przeżywają mniejszy stres, co pozwala im osiągnąć lepsze oceny.

   

Opracowała: Violetta Kilarska