Biologia

W zespole przedmiotowym nauczycieli biologii pracują:

  • Małgorzata Jasińska
  • Katarzyna Kania
  • Jolanta Niedzielska - przewodnicząca zespołu

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli biologii

w roku szkolnym 2008 /2009 

 

Zadania

Termin Odpowiedzialni

Poinformowanie uczniów
o wymaganiach edukacyjnych
z biologii w danej klasie,
o realizowanym programie
oraz o kryteriach oceniania. Przedstawienie zamierzonych celów edukacyjnych i procedur
ich osiągania.

wrzesień

Nauczyciele biologii
 

Omawianie prac pisemnych
na lekcji i ich ocenianie zgodnie
z WSO.

cały rok

Nauczyciele biologii

Przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach pierwszych z rozszerzonym programem nauczania.

wrzesień

Nauczyciele biologii

Systematyczna kontrola postępów
w nauce.

cały rok

Nauczyciele biologii

Kontynuacja programu dotyczącego profilaktyki raka piersi
„Od samobadania piersi
do mammografii”.

I semestr Zespół przedmiotowy

Sprawdzone, ocenione
i omówione prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) będą przechowywane w pracowni
do końca semestru
i udostępniane do wglądu rodzicom, opiekunom prawnym, dyrekcji. 

cały rok Nauczyciele biologiiIndywidualizacja pracy
z uczniem zdolnym
i mającym trudności
w nauce

cały rok Nauczyciele biologii


Systematyczne zakładanie hodowli terminowych.

Prowadzenie stałej hodowli  ryb oraz hodowli okresowych zgodnie
z programem. 

od stycznia 2009 roku  Nauczyciele biologii

Udział w konkursach ekologicznych:

1. „Mój las”

2. Konkurs plastyczny „Przyroda twój przyjaciel”

3. Konkurs na „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”.

4. innych konkursach

wrzesień
październik 

 

 

cały rok

Nauczyciele biologii

 

Turniej HDK „Młoda krew ratuje życie” organizowany przez Zarząd Główny PCK 

październik

marzec

Nauczyciele biologii

Konkurs „Życie pszczół na tle środowiska naturalnego”. 

marzec Nauczyciele biologii

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych olimpiady ekologicznej 

zgodnie
z terminem
Nauczyciele biologii

Olimpiada ekologiczna -

przygotowanie zainteresowanej młodzieży. 

zgodnie
z terminem
Nauczyciele biologii

Przygotowanie zainteresowanej młodzieży do Olimpiady Biologicznej. 

cały rok Nauczyciele biologii

Opracowanie programu własnego
oraz rozkładu materiału dla uczniów przygotowujących się
do egzaminu maturalnego 

wrzesień Nauczyciele biologii

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdających maturę
z biologii.

od października 2008 r. Zespół przedmiotowy

Aktualizacja gazetki PCK
oraz LOP

od stycznia 2009

Nauczyciele biologii

Zajęcia z promocji zdrowia
i profilaktyki chorób w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Płocku.  

grudzień

styczeń

Nauczyciele biologii

Szerzenie kultury zdrowotnej. Udział  w olimpiadzie HIV

zgodnie
z terminem
Nauczyciele biologii

Wycieczka do Akademii Medycznej  dla klas III z rozszerzoną biologią

II semestr Nauczyciele biologii
Zajęcia terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym.

marzec

kwiecień

Nauczyciele biologii

Zajęcia ekologiczne
w Kobiernikach.

kwiecień

Nauczyciele biologii

Wycieczki do wybranych parków narodowych zgodnie
z terminem
Nauczyciele biologii

Wycieczki sozologiczne:

1. Stacja Uzdatniania Wód

2. Oczyszczalnia ścieków
w Maszewie 

 październik

 marzec

Nauczyciele biologii
 

Zajęcia dydaktyczne z zoologii
w miejskim ogrodzie zoologicznym

zgodnie
z realizowanym programem 
Nauczyciele biologii  

Zajęcia z biologii w pracowni internetowej 

I i II semestr

Nauczyciele biologii

Uczestnictwo w Szkole Festiwalów Nauk. 

klasy biologiczne Nauczyciele biologii

Kontynuacja współpracy z Centrum Wolontariatu przy UM Płock

cały rok

Małgorzata Jasińska,

Jolanta Niedzielska

Propagowanie oświaty zdrowotnej
i sposobów udzielania pierwszej pomocy. 

cały rok Nauczyciele biologii

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego PAN
w Powsinie. 

październik Nauczyciele biologii
 

Udział młodzieży w akcji
„Sprzątanie Świata”.

Udział w „Tygodniu czystości Wód” – sprzątanie terenu wokół okolicznych akwenów.

7 –19 września  

 

1 – 7 kwietnia

 

 

Nauczyciele biologii

Koordynacja i realizacja ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej cały rok Nauczyciele biologii

Popularyzacja zagadnień sozologicznych. 

cały rok Nauczyciele biologii

Organizacja Dnia Przyrodnika
i Matematyka 

zgodnie
z terminem
Zespół przedmiotowy
Opracowanie programu własnego kola ekologicznego wrzesień Jolanta Niedzielska

Prowadzenie Koła Ekologicznego
i Koła LOP 

cały rok szkolny Jolanta Niedzielska
Małgorzata Jasińska

Prace porządkowe na terenie parku szkolnego 

wiosna 2009 Nauczyciele biologii
.

Kontrola osiągnięć w klasach drugich  o nachyleniach biologicznych 

koniec I semestru Nauczyciele biologii

Klasowe gazetki ekologiczne – bieżąco aktualizowane 

od stycznia 2009 Nauczyciele biologii

Wykonywanie we własnym zakresie pomocy naukowych (foliogramy, plansze, schematy, karty pracy itp)

cały rok Zespół przedmiotowy

Stała dbałość o sprzęt i pomoce naukowe

cały rok Zespół przedmiotowy

Udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz w szkoleniach. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz samokształcenie zawodowe 

zgodnie
z harmonogramem
Zespół przedmiotowy

Systematyczne spotkania nauczycieli zespołu przedmiotowego (wymiana informacji o metodach nauczania, realizacji materiału). 

cały rok Zespół przedmiotowy

Przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego z biologii dla uczniów kl. III 

styczeń 2009 Nauczyciele biologii.
Udział w promocji szkoły

w ramach „Drzwi otwartych” 

zgodnie z terminem Nauczyciele biologii
Stała dbałość o sprzęt w nowej pracowni
i troska o pomoce naukowe
od stycznia 2009 Nauczyciele biologii