Ogłoszenia i komunikaty

Zasady organizacji testu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy I G PRE-IB DP

w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

Wł. Jagiełły w Płocku

30 czerwca 2020r.

zgodnie z reżimem sanitarnym zalecanym przez

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 1. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego kl I G PRE-IB DP odbywa się dn. 30 czerwca (wtorek) o godz. 10.00.
 2. Dodatkowy termin sprawdzianu dla osób, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą przystąpić do niego w pierwszym terminie został wyznaczony na 14 lipca godz. 10.00.
 3. Na sprawdzian kompetencji językowych może przyjść wyłącznie Uczeń zdrowy.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno Uczniowi przyjść na sprawdzian kompetencji językowych (należy tę sytuację zgłosić Dyrektorowi Szkoły).
 5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren Szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 7. Podczas sprawdzianu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 8. Czekając na wejście do Szkoły oraz do sali egzaminacyjnej, Uczniowie zachowują odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 10. Uczniowie wchodzą do Szkoły tylko wyznaczonym wejściem (nr 1-5) i kierują się bezpośrednio do wyznaczonej sali.
 11. Uczniowie/ Rodzic Ucznia/ Opiekun Prawny Ucznia proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (24 3645948) lub mailowy (sekretariat.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu uzyskania informacji o numerze wejścia do Szkoły przypisanego konkretnemu Uczniowi.
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej ( w trakcie sprawdzianu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z Sali
 1. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, może przystąpić do sprawdzianu w odrębnej sali (po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu z Dyrekcją Szkoły).