Historia Szkoły

"... królem był rzadkiej przystępności,

nielubiącym żadnych powierzchownych ozdób i wytworu.
Od objęcia rządów aż do końca życia
okazywał się zawsze łaskawym i wspaniałym"

Jan Długosz "Historiae Polonicae"

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO (1351-1434)
Król Polski od 1386 roku
Wielki Książę Litewski od 1377 roku
Najwyższy Książę Litewski od 1401 roku
Przez blisko pół wieku dzierżył jabłko i berło
Królestwa Polskiego

Ostatni pogański władca w Europie. Aktem w Krewie w 1385 roku zobowiązał się, w zamian za rękę Jadwigi, królowej Polski, przyjąć wraz z braćmi i całą Litwą chrześcijaństwo w obrządku łacińskim, a ziemie Litwy i Rusi litewskiej na zawsze przyłączyć do Korony Królestwa Polskiego. W 1386 roku przyjął chrzest, poślubił Jadwigę i został koronowany na króla Polski.


Najważniejszym wydarzeniem historycznym panowania Władysława Jagiełły była bitwa pod Grunwaldem zakończona klęską wojsk krzyżackich. Data 15 lipca 1410 roku należy do kilku najważniejszych dat w historii Polski, które weszły do historii powszechnej. Zwycięstwo nad Krzyżakami rozsławiło w świecie imię Polski i jej króla.


Sam niewykształcony, rozumiał Jagiełło znaczenie oświaty, doceniał społeczną rolę nauki i kultury. Sprzyjał rozwojowi i wspomagał odnowienie Akademii Krakowskiej, najstarszej polskiej uczelni wyższej, której zawdzięczamy wykształcenie znakomitych uczonych.


Od Władysława Jagiełły wywodzi się dynastia Jagiellonów, z której panowaniem związane są czasy największej świetności Korony Królestwa Polskiego.


W polskiej tradycji historycznej zajmuje Jagiełło poczesne miejsce jako władca dobrze zasłużony dla kraju.